Giới thiệu

Ngày 23-01-2021

Các ngành đào tạo

13/01/2021 | 14:43

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Giới thiệu thư viện và giảng đường, phòng học đa phương tiện

03/04/2018 | 09:01

Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái nguyên

Sứ mệnh - Mục tiêu - Tầm nhìn

27/06/2013 | 15:17

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1252/QĐ-HĐĐHTN ngày 26/6/2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh và tầm nhìn như sau:

Trang 1/1 <1>