Giới thiệu

Ngày 01-04-2020

Giới thiệu thư viện và giảng đường, phòng học đa phương tiện

03/04/2018 | 09:01

Khoa Ngoại ngữ

Sứ mệnh - Mục tiêu - Tầm nhìn

27/06/2013 | 15:17

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, nền móng của Trường Đại học Ngoại ngữ sau này, được thành lập theo Quyết định số 976/QĐ-TCCB ngày 31/12/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh và tầm nhìn như sau:

Trang 1/1 <1>