Giới thiệu

Ngày 27-06-2013

Sứ mệnh - Mục tiêu - Tầm nhìn

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, nền móng của Trường Đại học Ngoại ngữ sau này, được thành lập theo Quyết định số 976/QĐ-TCCB ngày 31/12/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh và tầm nhìn như sau:

1.      Sứ mệnh:

Là một cơ sở giáo dục đại học, Khoa Ngoại ngữ có sứ mệnh kịp thời cung cấp nguồn nhân lực ngoại ngữ đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ hiện nay, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Khoa còn có sứ mệnh thông qua việc nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa nước ngoài; quảng bángôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, đồng thời qua đó củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.

2.      Mục tiêu

- Xây dựng đội ngũ không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà quan trọng hơn cả là có tâm huyết, biết đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung.

- Xây dựng cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ...

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, coi chất lượng đào tạo là mục tiêu cốt lõi và là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển.

- Phát triển Khoa Ngoại ngữ thành Trường Đại học Ngoại ngữ trong giai đoạn 2015-2020.

3.      Tầm nhìn:

Xây dựng Khoa Ngoại ngữ hiện nay và Trường Đại học Ngoại ngữ sau này phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tự chủ về tài chính và là cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng, thương hiệu và đẳng cấp.

Các bài liên quan